Rhaglen waith

Mae'n ofynnol i LSkIP gytuno ar flaenoriaethau drwy ‘Adroddiad Cyflogaeth a Medrau Rhanbarthol' blynyddol a gyflwynir ym Mawrth a 'Chynllun Rhanbarthol', gan gynnig asesiad galw/cyflenwad manylach ym Medi. Rhagwelir y bydd y ddwy ddogfen yn cynnig ymateb strategol a chydweithredol oddi wrth randdeiliaid i lywio Llywodraeth Cymru a blaenoriaethu buddsoddiad i uchafu potensial unrhyw gymorth cyflogaeth a sgiliau sydd ar gael, gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd ac arian arall, i ddarparu buddion economaidd yn y rhanbarth.


Bydd angen i ymgysylltiad ac ymglymiad rhanddeiliaid dyfu gydag LSkIP wrth i'r Bartneriaeth ddatblygu. Ar hyn o bryd mae hyn yn cynnwys newyddlenni dwywaith y flwyddyn a digwyddiadau i randdeiliaid, cyfranogiad rhanddeiliaid mewn gweithgorau, ynghyd ag ymgysylltiad drwy gynrychiolwyr rhanddeiliaid allweddol ar Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau De-ddwyrain Cymru a'r Gweithgor Craidd, gan ddefnyddio rhwydweithiau a strwythurau sy'n bodoli’n barod i symud gwaith y Bartneriaeth yn ei flaen.


Mae LSkIP wedi sefydlu Grŵp Cyfeirio ESF (ERG) i ystyried addasrwydd strategol cynigion sy'n gwneud cais am arian Ewropeaidd i flaenoriaethau rhanbarthol. Mae'n gweithio hefyd drwy bartneriaid i ddarparu cyfres o grwpiau cymorth ESF, i hybu cydweithrediad ac ymgysylltiad rhwng gweithrediadau a chefnogi eu datblygiad a’u darpariaeth.


Mae LSkIP wedi lansio arsyllfa sgiliau ar-lein i gynnal data economaidd a sgiliau rhanbarthol ac mae ganddo wefan sydd ar y gweill. Mae datblygiadau yn y dyfodol yn cynnwys grŵp gorchwyl a gorffen i archwilio arloesi a chyfleoedd ariannu cysylltiedig.