Mae Adroddiad Cyflogaeth a Medrau De-ddwyrain Cymru yn awgrymu y dylid canolbwyntio ar chwe maes blaenoriaeth allweddol yn rhanbarth y De-ddwyrain rhwng nawr a 2020, sef:


  • Ymateb i dwf a chyfleoedd gan gynnwys:
    • Buddsoddi mewn isadeiledd a Pharthau Menter; ac
    • Economi sylfaenol.
  • Datblygu sgiliau oedolion
  • Menter – SMEs a chwmnïau deillio
  • Defnydd a than-defnydd sgiliau
  • STEAM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peiriannu, Celfyddydau a Mathemateg)
  • Ymgysylltu â chyflogwyr

Yn rhan annatod o'r blaenoriaethau hyn hoffai’r bwrdd weld uchelgais am dwf a datblygiad sy'n ysgogi diddordeb a photensial pob dinesydd a ffocws ar gydbwyso anghenion economi egnïol ac ymrwymiadau ehangach cyfiawnder cymdeithasol. Mae enghreifftiau positif o hyd o waith sector cyhoeddus a phreifat i sicrhau bod cyfiawnder cymdeithasol yn cael ei sefydlu yng ngwaith prosiectau economaidd ac isadeiledd. Rhaid i dwf fod am ddatblygiad y rhanbarth cyfan a'i ddinasyddion o bob oedran a chefndir. Disgwyliwn i ddarparwyr sgiliau, cyflogwyr a buddsoddwyr fel ei gilydd ymgysylltu â’r datganiad gwerthoedd hwn.