Sefydlwyd Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) y De-ddwyrain yn ffurfiol yn dilyn digwyddiad i randdeiliaid ar 24 Medi 2014 ac mae’n un o dair partneriaeth sgiliau ranbarthol ledled Cymru a gydnabuwyd yn ffurfiol gan y Dirprwy Weinidog Technoleg a Sgiliau, Julie James AC ar 10 Hydref 2014.


Mae Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) yn cael ei chefnogi o fewn cyd-destun Datganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Sgiliau a Chynllun Gweithredu Sgiliau, sy’n diffinio pedair rôl allweddol ar gyfer partneriaethau sgiliau rhanbarthol fel a ganlyn:

  • Cynhyrchu a dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur sy’n cyd-fynd â hysbysrwydd economaidd i lywio gofynion sgiliau yn y rhanbarthau a llywio’n blaenoriaethau yn y dyfodol am gyllid sy'n gysylltiedig â’n polisi cyd-fuddsoddi.
  • Darparu mecanwaith i adolygu darpariaeth sgiliau rhanbarthol a chynghori Llywodraeth Cymru am flaenoriaethu arian am sgiliau yn y dyfodol yn unol ag anghenion cyflogaeth a sgiliau rhanbarthol.
  • Gweithredu'n gorff strategol sy’n cynrychioli buddiannau rhanbarthol yn effeithiol er mwyn llywio system gynaliadwy sy'n cael ei arwain gan y galw, gan sicrhau bod hyn yn cael ei lywio gan ymgysylltiad cryf â diwydiant ac yn cymryd i ystyriaeth lefel defnydd sgiliau yn y rhanbarth.
  • Gweithredu ar y cyd ac yn strategol i uchafu arian sydd ar gael yn y dyfodol gan gydnabod y lleihad tebygol mewn arian cyhoeddus dros y blynyddoedd nesaf.

Ar ben hynny, rhaid i bartneriaethau fod yn gynhwysol a chael eu harwain gan y galw, sy'n cynnwys diwydiant a gweithio gyda'r Parthau Dinas Rhanbarth a Menter i flaenoriaethu darpariaeth sgiliau mewn ymateb angen economaidd.

1. Darparu'r arweinyddiaeth strategol ar gyfer dysgu, sgiliau ac arloesi ar draws y rhanbarth.
2. Gwella casglu a rhannu gwybodaeth a data am gyflogaeth a sgiliau rhanbarthol.
3. Nodi a datblygu ymateb i flaenoriaethau economaidd rhanbarthol ar y cyd.
4. Hwyluso cydweithio rhanbarthol rhwng rhanddeiliaid allweddol er mwyn:
    a. uchafu defnydd adnoddau;
    b. uchafu effaith darpariaeth a chodi dyheadau; ac
    c. ysgogi arloesi.
5. Cynhyrchu Cynllun Cyflogaeth a Medrau i’r rhanbarth.
6. Sicrhau bod gan y rhanbarth isadeiledd dysgu a sgiliau rhagorol sy'n arloesi i fodloni anghenion economaidd a chymdeithasol y rhanbarth.
7. Uchafu effaith adnoddau i ddarparu gwelliannau economaidd a chymdeithasol arloesol a chynaliadwy yn y rhanbarth.
1. Nodi ac ymateb i anghenion cymdeithasol, economaidd a sgiliau De-ddwyrain Cymru.
2. Ymgysylltu â chyflogwyr a rhanddeiliaid eraill i nodi anghenion sgiliau’r presennol a'r dyfodol a chynllunio yn unol â hynny.
3. Alinio gweithgarwch i angen y dyfodol a symbylu arloesi.
4. Galluogi ymateb rhanbarthol cynhwysol i bolisi a mentrau Llywodraeth Cymru.
Partneriaeth strategol i ddatblygu potensial cymdeithasol ac economaidd y De-ddwyrain, gan gefnogi pobl a busnesau i gyflawni rhanbarth sy’n perfformio'n dda sy'n symbylu mewnfuddsoddiad.